【Trả hàng】Bộ K3 Nguyên Khối có được đặt trong KHÔNG GIAN MỞ ?

【Trả hàng】Bộ K3 Nguyên Khối có được đặt trong KHÔNG GIAN MỞ ?   Thời gian...