Hình ảnh ông chủ Chung và Hiệp và khách hàng của xưởng đồ gỗ Chung hiệp

Hoan hỉ với sự tin tưởng của Khách hàng ở Bắc Ninh
Hoan hỉ với sự tin tưởng của Khách hàng ở Bắc Ninh
Ông chủ Chung và Ông chủ Hiệp bắt tay vui vẻ cùng bác khách Bắc Ninh
Ông chủ Chung và Ông chủ Hiệp bắt tay vui vẻ cùng bác khách Bắc Ninh
Ông chủ Hiệp đang tiếp Khách Hà Nội về chốt đơn bộ bàn ăn nguyên tấm hoàng gia
Ông chủ Hiệp đang tiếp Khách Hà Nội về chốt đơn bộ bàn ăn nguyên tấm hoàng gia
Ông chủ Hiệp đang tiếp Khách Hà Nội về chốt đơn bộ bàn ăn nguyên tấm hoàng gia
Ông chủ Hiệp đang tiếp Khách Hà Nội về chốt đơn bộ bàn ăn nguyên tấm hoàng gia
Ông chủ Hiệp đang tiếp Khách Hà Nội về chốt đơn bộ bàn ăn nguyên tấm hoàng gia
Ông chủ Hiệp đang tiếp Khách Hà Nội về chốt đơn bộ bàn ăn nguyên tấm hoàng gia
Ông chủ Chung thảo luận hợp đồng với công ty Bất động sản bộ Bàn họp 3 tấm 7 mét
Ông chủ Chung thảo luận hợp đồng với công ty Bất động sản bộ Bàn họp 3 tấm 7 mét