Các mẫu ghế ăn tại Xưởng gỗ Chung Hiệp

1.

Bàn ăn nguyên tấmTrả anh Lê-chị Hoa ở Cầu Giấy của đồ gỗ Chung Hiệp
Bàn ăn nguyên tấmTrả anh Lê-chị Hoa ở Cầu Giấy của đồ gỗ Chung Hiệp
Bàn ăn nguyên tấmTrả anh Lê-chị Hoa ở Cầu Giấy của đồ gỗ Chung Hiệp
Bàn ăn nguyên tấmTrả anh Lê-chị Hoa ở Cầu Giấy của đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn nguyên khối ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn nguyên khối ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn nguyên khối ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn nguyên khối ở Xưởng gỗ Chung Hiệp

66.836x600bo-ban-an-cam-hong-8ghe

2.

Ghế ăn nguyên khối ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn nguyên khối ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp

3.

Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp

4. Ghế ăn louis hoàng gia và 1 ghế chủ

Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
  • Ghế Chủ:
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp

*Ông chủ hiệp và Ghế:

Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế ăn Louis hoàng gia gỗ gõ đỏ
Ghế ăn Louis hoàng gia gỗ gõ đỏ
Ghế ăn Louis hoàng gia gỗ gõ đỏ
Ghế ăn Louis hoàng gia gỗ gõ đỏ

5. Ghế chữ thọ

Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Ghế gõ đỏ tại đồ gỗ Chung Hiệp
Chân ghế ăn gỗ gõ đỏ nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Chân ghế ăn gỗ gõ đỏ nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp