Các mẫu chiếu ngựa nguyên khối tại xưởng đồ gỗ Chung Hiệp

Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ Siêu Vân tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ Siêu Vân tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ Siêu Vân tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ Siêu Vân tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ Siêu Vân tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ Siêu Vân tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ Siêu Vân tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ Siêu Vân tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa gỗ cẩm vàng trả anh Trâm ở Vĩnh Phúc
Chiếu ngựa gỗ cẩm vàng trả anh Trâm ở Vĩnh Phúc
Chiếu ngựa gỗ cẩm vàng trả anh Trâm ở Vĩnh Phúc
Chiếu ngựa gỗ cẩm vàng trả anh Trâm ở Vĩnh Phúc
Chiếu ngựa gỗ cẩm vàng trả anh Trâm ở Vĩnh Phúc
Chiếu ngựa gỗ cẩm vàng trả anh Trâm ở Vĩnh Phúc
Chiếu gỗ nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu gỗ nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
1 tấm gỗ nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
1 tấm gỗ nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Chân sập gỗ nguyên khối
Chân sập gỗ nguyên khối
Chân sập gỗ nguyên khối
Chân sập gỗ nguyên khối
Vân gỗ cực đỉnh của tấm chiếu ngựa nguyên khối
Vân gỗ cực đỉnh của tấm chiếu ngựa nguyên khối
Ông chủ Chung và ông chủ Hiệp đang vận chuyển bộ chiếu nguyên khối
Ông chủ Chung và ông chủ Hiệp đang vận chuyển bộ chiếu nguyên khối
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Ông chủ Chung và ông chủ Hiệp đang vận chuyển bộ chiếu nguyên khối
Ông chủ Chung và ông chủ Hiệp đang vận chuyển bộ chiếu nguyên khối
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
ÔngChiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng chủ Chung và ông chủ Hiệp đang vận chuyển bộ chiếu nguyên khối
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Ông chủ Chung và ông chủ Hiệp đang vận chuyển bộ chiếu nguyên khối
Ông chủ Chung và ông chủ Hiệp đang vận chuyển bộ chiếu nguyên khối
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu ngựa nguyên khối gỗ lim vàng
Chiếu gỗ nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu gỗ nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu gỗ nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu gỗ nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu gỗ nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu gỗ nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Chiếu ngựa nguyên tấm gỗ gõ trả khách Thái Nguyên
Vận chuyển bộ chiếu ngựa nguyên khối trả khách Phan Thiết
Vận chuyển bộ chiếu ngựa nguyên khối trả khách Phan Thiết
Vận chuyển bộ chiếu ngựa nguyên khối trả khách Phan Thiết
Vận chuyển bộ chiếu ngựa nguyên khối trả khách Phan Thiết
Vận chuyển bộ chiếu ngựa nguyên khối trả khách Phan Thiết
Vận chuyển bộ chiếu ngựa nguyên khối trả khách Phan Thiết
Quá trình hoàn thiện bộ chiếu ngựa nguyên khối
Quá trình hoàn thiện bộ chiếu ngựa nguyên khối
Bộ ghế 3 tấm nguyên khối tại Đồ gỗ Chung hiệp
Bộ ghế 3 tấm nguyên khối tại Đồ gỗ Chung hiệp
Chiếu ngựa gõ đỏ nguyên khối ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa gõ đỏ nguyên khối ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa nguyên khối tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chiếu ngựa nguyên tấm
Chiếu ngựa nguyên tấm
Khách mua chiếu ngựa tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Khách mua chiếu ngựa tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt tấm gỗ lim tại Xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt tấm gỗ lim tại Xưởng gỗ Chung Hiệp

 

Mặt bàn nguyên tấm tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên tấm tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Bàn ăn nguyên tấm tại xưởng đồ gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Mặt bàn nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp